คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนร่มเกล้าพิทยาสรรค์

1. นายเฉลิม  ยืนยืดวงศ์      ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา

2. นายเอกรินทร์ ไชยแสง   กรรมการผู้แทนครู

3. นางประภัสสร  มูลภา      กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

4. นายสำรวย  ตาลสมรส   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นายศรศิลป์  มาลาสาย  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

6. นายชู  ขำคม                  กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

7. นายเนรศ  อินทะกอง      กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. นายภูษิต  จันทราศรศิริ  กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

9. นายราชัน  อาจวิชัย          กรรมการและเลขานุการ